Oriental Cooperative

# एकाघरको परिवारले एक भन्दा बढी फारम नभरी दिनु होला ।


# यदि एउटै व्यक्तिको वा एकाघरको परिवारको नाममा एक भन्दा बढी खाता भएमा फारममा दिइएको एकाघरको तिन पुस्ते सहितको विवरण भर्ने ठाउमा गई (+) साइनमा click गरी जती पनि खाताका विवरण भर्ने सकिनेछ ।


# यदि एक भन्दा बढी फारम भरेमा संस्थाको पुन फारम भर्न लगाउनेछ सो कारणले गर्दा हिसाब मिलानमा विलम्ब हुन जानेछ ।


# श्रोत नखुलेको वचतको हकमा कुनै पनि समस्या आएमा संस्था जवाफदेही हुनेछैन ।


# संस्थाले आय श्रोत खुल्ने कागजात कुनै पनि समयमा माग गर्न सक्नेछ सो समयमा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नु पर्नेछ ।


# फारम भर्दा फारममा (*) संकेत भएका ठाउमा अनिवार्य रूपमा भरीदिनु होला ।


# अन्य थप जानकारी भएमा info@orientalcooperative.com मा mail गर्नु होला ।