Oriental Co-operative Limited

निक्षेपकर्ताको व्यक्तिगत विवरण

1.बिभिन्न समयमा जग्गा लिएका तथा बचत फिर्ता लिई कागजात संस्थामा नबुझाइएका बचत कर्ताहरूले फारम नभरी दिनु होला ।

2.रू १० लाख भन्दा माथी बचत भएका बचतकर्ताले अनिवार्य रूपमा आम्दानीको श्रोत खुलाउनु पर्नेछ । आम्दानीको श्रोत खुलउदा बचत गरेको समयको हुनु पर्नेछ । श्रोत नखुलेको बचतको हकमा संस्था जवाफदेही हुनेछैन ।

3.श्रोत नखुलेको बचतको हकमा कुनै पनि किसिमका समस्या आएमा संस्था जवाफदेहि हुनेछैन । आवश्यकता परेमा कुनै पनि समयमा आय श्रोत खुल्ने कागजात माग गर्न सकिनेछ सो समयमा आय श्रोत खुल्ने कागजात अनिवार्य पेश गर्नु पर्नेछ ।