2020-07-08

रू १० लाख भन्दा माथी बचत भएका बचतकर्ताले अनिवार्य रूपमा आम्दानीको श्रोत खुलाउनु पर्नेछ । आम्दानीको श्रोत खुलउदा बचत गरेको समयको हुनु पर्नेछ । श्रोत नखुलेको बचतको हकमा संस्था जवाफदेही हुनेछैन । संस्थाले आम्दानी श्रोतको सक्कल कागजात कुनै पनि अवस्थामा मग्न सक्ने छ ।