प्रकाशित मिति २०७८/१२/२९

ओरेण्टल को–अपरेटिभ लिमिटेडको  निक्षेपकर्ताहरुमा जग्गा वितरण सम्वन्धी सूचना

ओरेण्टल को–अपरेटिभ लिमिटेडको निक्षेपकर्ताहरुमा जग्गा वितरण सम्वन्धी सूचना


प्रथम पटक जारी मिति २०79÷12÷29 गते ओरेयण्टल को-अपरेटिभ सहकारी संस्था लिमिटेड का निक्षेपकर्ताहरुलाई सहकारीको तर्फबाट निक्षेप वापत भक्तपुर साविक गुण्डु गा.वि.स. हाल सुर्यविनायक नगरपालिका वडा नं ७ को जग्गा वितरण गरि निक्षेप फरफारक गर्ने, गराउने सम्बन्धमा यस अघि पटक, पटक सुचना प्रकाशित गरि www.orientalcooperative.com मार्फत अनलाईन दायित्व माग गरेकोमा प्राप्त भएको दायित्व, तथा पेश गर्न छुट निक्षेपकर्ताबाट अब प्राप्त हुने दायित्व समेतका सम्पूर्ण निक्षेपकर्ताहरुमा उक्त जग्गा बितरणको लागी जग्गाको प्लानिङ नक्सा तयार गरिसकिएको हुँदा सो नक्सा सहकारी विभाग मार्फत भुमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा पेश गरि पेश भएको नक्सा स्वीकृत तथा कित्ताकाटको अनुमति प्राप्त भई आएका बखत साँवा निक्षेपबाट राफसाफ हुने गरि निम्न बमोजिम जग्गा वितरण गरिने व्यहोरा सबै निक्षेपकर्ताहरुमा सुचित गरिन्छ। जग्गा वितरणका शर्तहरु

१. निक्षेपकर्ताहरुलाई अनलाईन फर्म भर्दा निक्षेपकर्ताले प्राप्त गरेको अनलाईन दर्ता नम्बरको

आधारमा सिलसिलेवार रुपमा जग्गा वितरण गरिनेछ ।

२. जग्गा वितरणको क्रममा कित्ता रोज्न पाईने छैन, चिठ्ठा प्रणाली लागु गरिने छ।

३. कम निक्षेप भएका निक्षेपकताहरुको हकमा निजहरु मिलि संयुक्त रुपमा जग्गा लिन चाहेमा

कुल निक्षेपको आधारमा मिलि आएकाहरुको संयुक्त नाममा वा मिलि आउनेको सहमतीमा मिलि आउने कुनै एकको नाममा जग्गा पास गरि दिईने छ । साथै एकाघर परिवारको निक्षेपलाई

एउटै निक्षेप मानिने छ।

४, कुनै निक्षेपकर्ताले आफ्नो निक्षेप बापत पाउने रकम बापत जग्गा खरिद गर्ने मानिस खोजि

ल्याएमा प्रकृया पुरा गरि निक्षेप बराबरको जग्गा दिई जग्गाको मुल्य निक्षेपकर्ताले प्राप्त गर्ने गरि जग्गा पास गरि दिईने छ । तर निक्षेपकताले पाउने सांवा निक्षेप भन्दा जग्गाको मूल्य बढि भएमा निक्षेपकलि प्राप्त गर्ने बाहेकको रकम सहकारी संस्थाको कृषि विकास बैंकमा रहेको खातामा जम्मा गरेको भौचर पेश गर्न पर्नेछ । खाता नम्बर जग्गा वितरण स्थलमा

उपलब्ध गराइनेछ।

५. निक्षेप तथा जोखिम व्यवस्थापन लगायतको रकम समेतबाट हुने कुल रकमलाई बितरण योग्य

जग्गाको क्षेत्रफलबाट भागा गरि आउने रकमलाई जग्गाको कुलमूल्य कायम गरिनेछ ।

६. लाग्ने राजश्व तथा जग्गा वितरणमा संलग्न "ल" फर्म तथा अन्य जस्तै फोटोकपी लगायतको दस्तुर निक्षेपकर्ता स्वयमले बुझाउनु पर्नेछ।

७. साविकको निक्षेपकाको मृत्यू भई ईच्छाएको व्यक्ति भएमा निजको नाममा जग्गापास गरि दिने लगायतको आवश्यक कार्यविधि तथा कागजातको विषयमा जग्गा वितरणमा संलग्न "ल" फर्मले तय गरि वितरण स्थलबाट जानकारी गराउने छ।

८. जग्गा वितरण प्रकृयामा सहभगी हुन नचहानेहरुलाई जग्गा लिन चहानेहरुको मनोभावना विपरितको क्रियाकलाप नगरि दिन हन साथै जग्गा वितरण कार्यबाट जग्गा लिन चाहानेहरुलाई जग्गा वितरण गरि बाँकी हुने जग्गालाई लिलाम बिक्रि गरि प्राप्त हुने रकम जो जे हुन्छ दामसाहीले वितरण गरिने छ, तर निक्षेपकर्ताले पाउने सांबा भन्दा बढि पर्ने गरि दामासहिमा पनि दिईने छैन, कम हुन आएमा पनि हिसाव वाँकी नहुने गरि जो, जे रकम प्राप्त हुन्छ सोमा निक्षेप राफसाफ भएको मानिनेछ । यस संस्थासँग सम्बन्धित रहेका हाउजिङ्ग कम्पनीहरुका

अग्रीम बुकिङ्ग कताहरुका सम्बन्धमा पछि सुचना प्रकाशित गरिनेछ।

९. कम भन्दा कम निक्षेप रहेका निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेप रकम फिर्ता सम्बन्धमा अर्को सुचना

प्रकाशित गरि वितरणको मिति तोकिनेछ।

१०.अनलाईन फर्म भर्न असमर्थ भई छुट हुनु भएकाहरुको हकमा माथिको प्लानिङ्ग सम्बन्धित निकायबाट स्विकृत भई आए पश्चात् "ल" फर्मको सम्पर्क कार्यालय खोलिने जानकारी पत्रिकामा प्रकाशित गरिने छ र सम्पर्क कार्यालय खुलेपछि सोही कार्यालयमा सम्पर्क गरि फर्म भर्न अनुरोध गरिन्छ।

सुधिर :g]

ओरेयण्टल को-अपरेटिभ लिमिटेड